preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Mijat Stojanović" Babina Greda

Login
Virtualna šetnja školom
Meteorološka postaja u Babinoj Gredi

 

 

http://istrastream.com/ws/os_babina_greda/

Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Školsko zvono
 
Jutarnja smjena
1. sat 7.45-8.30
2.sat 8.35-9.20
3.sat 9.25-10.10
veliki odmor
4.sat 10.25-11.10
5.sat 11.15.-12.00
6.sat 12.05-12.50
 
 
Poslijepodnevna smjena
1.sat 13.30-14.15
2.sat 14.20-15.05
3.sat 15.10-15.55
veliki odmor
4.sat 16.10-16.55
5.sat 17.00-17.45
6.sat 17.50-18.35
Srednje škole
Lista linkova je prazna
Brojač posjeta
Ispis statistike od 24. 10. 2012.

Ovaj mjesec: 1140
Ovaj tjedan: 257
Danas: 8
Tražilica

E-novine

   

Tražilice

Web preglednici

         

Google Chrom    Internet Explorer   

         

   Mozilla         Opera            Safari

                                                                                                                                      Firefox

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ - VODITELJ/ICA EUROPSKOG PROJEKTA
Autor: Dubravka Beraković, 23. 5. 2022.

Na temelju članaka 99.a i 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),članka 13. Pravilnika o radu, odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje te Odluke o financiranju (KLASA: 910-04/20-02/188 URBROJ: 538-04-3-2-1/370-22-367) Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Osnovna škola "Mijat Stojanović“  Babina Greda, dana 23.svibnja 2022. godine o b j a v lj u j e 

                                   

  N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

VODITELJ/ICA EUROPSKOG PROJEKTA „Mogućnosti pametnog sela“ (m/ž)  – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno  vrijeme – 40 sati tjedno – za vrijeme trajanja Projekta


UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

 

-VSS iz područja društvenih znanosti

-poznavanje rada na projektima (pisanje i upravljanje projektima)

-poznavanje rada na računalu, korištenje MS Office paketa

-poznavanje engleskog jezika

-razvijene komunikacijske i organizacijske vještine

-odgovornost i preciznost u radu

-sposobnost za timski rad, pouzdanost i fleksibilnost

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1.    životopis

2.    diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.    dokaz o poznavanju rada na projektima

4.    dokaz o državljanstvu

5.    dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa, potvrda)

6.    uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja

7.    elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21.)

 Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Mijat Stojanović“, Babina Greda http://www.os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr/upload/os-mstojanovic-babinagreda/images/static3/885/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje_u_Osnovnoj_skoli_Mijat_Stojanovic_Babina_Greda.pdf

 

O načinu, području provjere, datumu i vremenu procjene odnosno testiranja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Mijat Stojanović“, Babina Greda http://os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr/ najkasnije pet (5) dana prije testiranja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole (23.5.-31.5.2022.godine) na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA „MIJAT STOJANOVIĆ“

Vladimira Nazora 1

32 276 Babina Greda

(za natječaj – voditelj/ica projekta)

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole

 http://os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr/

 

KLASA: 112-02/22-01/03

URBROJ:2196-71-01-22-1

Babina Greda, 23. svibnja 2022. godine                                                                                                                 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju